فیزیوتراپیست سیده فهیمه نجاتی غفوری

خراسان رضوی

09152200667/05136004445

مشهد.بزرگراه پیامبر اعظم.. بیمارستان رضوی

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فیزیوتراپیست سیده فهیمه نجاتی غفوری