فیزیوترایست شهرزاد آتش زای

سمنان

02333331662

بلوار ولیعصر. پشت پارک سنگی. ساختمان پزشکان قومس. طبقه 4.واحد 403

کارشناس ارشد فیزیوتراپی/دانشگاه علئم پزشکی سمنان

فیزیوترایست شهرزاد آتش زای