فیزیوتراپیست گلناز فلاح فر

تهران

09373589376

عباس آباد. بعد از کاووسی فر. فیزیوتراپی هیوا

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست گلناز فلاح فر