فیزیوتراپیست پریوش فضلی

فارس

07132270500 - 09171124841

شیراز، خیابان ارم، انتهای کوچه 15، مرکز جامع توانبخشي دكتر هومن محمودی

ش نظام پزشکی: 4995
بیماران خانم و آقا پذیرفته مي شوند.

فیزیوتراپیست پریوش فضلی