فیزیوتراپیست پریسا کردبچه

تهران

۰۹۱۲۷۶۱۹۸۵۳ - ۷۷۳۶۳۵۳۷-77988911

خیابان پیروزی ، بین خیابان اول و دوم نیروی هوائی، روبروی تامین اجتماعی ، بین سازمان انتقال خون و فروشگاه هفت، پلاک 267، مرکزجامع توانبخشی، طیقه دوم

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
parisa.kordbache@ymail.com

فیزیوتراپیست پریسا کردبچه