فیزیوتراپیست دکتر پریسا قدیری

یزد

09364268787/03537249215

بلوار طالقانی. کوچه زمانی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست دکتر پریسا قدیری