فیزیوتراپیست پرنیان میربهرسی

تهران

09105685526

خیابان شریعتی. روبروی خیابان دولت. کوچه میرزاتاراج (سیروس) . پلاک 3.طیقه 2

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست پرنیان میربهرسی