فیزیوتراپیست نیلوفر حافظی فاتح

خراسان رضوی

09157585942

مشهد. بیمارستان امام رضا ( ع)

کارشناس فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فیزیوتراپیست نیلوفر حافظی فاتح