فیزیوتراپیست نگار نظری

تهران

35015000-داخلی 136

درمانگاه انصار، ابتدای اتوبان شهید محلاتی (آهنگ)، پلاک 368

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه تهران

فیزیوتراپیست نگار نظری