فیزیوتراپیست نگار اژدری

فارس

09175881304

شیراز، خیابان حکیمی غربی، روبروی کوچه 3، مجتمع پزشکی حکیمی، طبقه 6،

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فیزیوتراپیست نگار اژدری