فیزیوتراپیست نگار اژدری

فارس

تلفن : 09175881304

آدرس : شیراز، خیابان حکیمی غربی، روبروی کوچه 3، مجتمع پزشکی حکیمی، طبقه 6،

توضیحات : دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست نگار اژدری