فیزیوتراپیست نفیسه نوری

تهران

09055391130

بیمارستان پیامبران

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست نفیسه نوری