فیزیوتراپیست فرناز جوکار

اصفهان

09029582944

اتوبان آفابابایی. خیابان سپهر. شهرک سلامت اصفهان. فاز یک . طیقه دوم. کلینیک سلامت بانوان و مراقبتهای بارداری گلشید

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه اصفهان

فیزیوتراپیست فرناز جوکار