فیزیوتراپیست مهلا وارسته حاجی پور

خراسان رضوی

09154775727/05137680049

مشهد. بلوار ملک آباد. خیام جنوبی 1. فیزیوتراپی توان آور توس

کارشناس ارشد فیزیوتراپی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فیزیوتراپیست مهلا وارسته حاجی پور