فیزیوتراپیست مهسا کسنوی

خراسان رضوی

05132233733

مشهد . خیابان امام خمینی . درمانگاه فرهنگیان

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فیزیوتراپیست مهسا کسنوی