فیزیوتراپیست مهری وفایی

تهران

09191915508/021-76516370

رودهن، بلوار مطهری، نبش خیابان گلسار، فیزیوتراپی آریامهر

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران

فیزیوتراپیست مهری وفایی