فیزیوتراپیست مهرداد سلیمی

تهران

02124867130

لویزان. شیان. میدان طجرلو. درمانگاه شیان

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست مهرداد سلیمی