فیزیوتراپیست مهراب کاظمی

خراسان رضوی

09155817266

قوچان، خیابان شهید داوودی

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فیزیوتراپیست مهراب کاظمی