فیزیوتراپیست منصوره احمدی پور

کرمان

09135361215/03442201280

سیرجان. خیابان شریعتی،بعد از چهار راه سپاه،جنب داروخانه دکتر مفیدی. فیزیوتراپی حافظ

کارشناس ارشد فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فیزیوتراپیست منصوره احمدی پور