فیزیوتراپیست ملیحه فخرراد

سیستان و بلوچستان

09981022138/05433251703/05433251704

زاهدان.تقاطع خیابان امیرالمومنین و مصطفی خمینی.ساختمان پزشکان صدف. فیزیوتراپی قائم

کارشناس ارشد فزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

فیزیوتراپیست ملیحه فخرراد