فیزیوتراپیست معصومه رئیسیان دشتکی

اصفهان

09396112903

.

کارشناس ارشد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فیزیوتراپیست معصومه رئیسیان دشتکی