فیزیوتراپیست مریم پور صادق

اصفهان

09134047507/03136291805

خیابان توحید میانی . کوچه 23. جنب پارکینگ طبقاتی توحید. مجتمع آسمان . طبقه دوم. واحد 5. فیزیوتراپی فراتکنیک

کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فیزیوتراپیست مریم پور صادق