فیزیوتراپیست مریم قائینی

کرمان

09153431408

خیابان عطار. نبش شمالی 4. فیزیوتراپی فارابی

کارشناس فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

فیزیوتراپیست مریم قائینی