فیزیوتراپیست مروارید تیموری

خراسان رضوی

09157209742 -05138586607

مشهد، دانشگاه 16،ساختمان پزشکان سپید، طبقه دوم، واحد 9

M.teymori742@gmail.com

فیزیوتراپیست  مروارید تیموری