فیزیوتراپیست ماهان رستگار

مازندران

۴۲۲۱۶۲۳۹ - ۰۹۳۹۶۴۵۳۶۲۸

قائمشهر، خیابان مدرس، جنب بانک انصار، ساختمان آمین ۲۹، طبقه پنجم، واحد ۴۰۴، فیزیوتراپی شمیم

mahan_rastgar@yahoo.com

فیزیوتراپیست ماهان رستگار