فیزیوتراپیست لیلا طیبی

خراسان رضوی

09399196243

مشهد، کلینیک مستقل زکریا

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فیزیوتراپیست لیلا طیبی