فیزیوتراپیست دکتر فهیمه اوکاتی صادق

خراسان رضوی

05138405852 - 09156774013

مشهد ـ بلوار احمد آباد، محتشمی 4، ساختمان پزشکان ثامن، طبقه منفی یک، فیزیوتراپی افق

پذیرش بیمارخانم وکودک

دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (ISRA)

فیزیوتراپیست دکتر فهیمه اوکاتی صادق