فیزیوتراپیست دکتر فریبا فرج زاده اهری

آذربایجان شرقی

04133324581 - 09036486694

تبریز کوی ولیعصر خیابان تختی شرقی نبش خیابان استاندارد کلینیک فیزیوتراپی بهبود

faribafarajzade@yahoo.com
شماره نظام پزشکی ۶۸۸ف
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست دکتر فریبا فرج زاده اهری