فیزیوتراپیست فریبا عیوضی

تهران

۵۵۹۲۱۶۶۵

شهرری خیابان ۲۴ متری رازی خیابان پیلغوش‌ پلاک ۴ فیزیوترای عیوضی

شماره نظام ۲۶۱۷

فیزیوتراپیست فریبا عیوضی