فیزیوتراپیست فرشته وارسته

مازندران

01133305346-7

ساری، ابتدای خیابان فرهنگ 16، مجتمع توسعه، طبقه همکف، فیزیوتراپی مداوا

نظام پزشکی: ف 2040

فیزیوتراپیست فرشته وارسته