فیزیوتراپیست دکتر فرزانه سکوتی

تهران

33788222 - 09120877714

یوسف آباد، اسد آبادی، نبش 47، ساختمان سبز، طبقه 5، فیزیوتراپی مهر یوسف آباد

خیابان پیروزی، چهارصد دستگاه، نبش بانک صادرات، پلاک 846، فیزیوتراپی فاطیما

دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست دکتر فرزانه سکوتی