فیزیوتراپیست فردوس احدی

خوزستان

06133334087 - 09167303228

اهواز، اول کیانپارس، قبل از فلکه 2، خیابان ابان غربی، مجتمع پزشکی ابان، فیزیوتراپی احدی

شماره نظام پزشکی: 3035

فیزیوتراپیست فردوس احدی