فیزیوتراپیست فاطمه ویسی

تهران

021-26765122

سعادت آباد،سرو شرقی،خیابان مجد،پلاک 10،واحد 10،فیزیوتراپی بهروزی

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه جندی شاپور اهواز

فیزیوتراپیست فاطمه ویسی