فیزیوتراپیست فاطمه مطلوبی اکبر

گیلان

01342242626- 42242727

لاهیجان. خیابان شهید بهشتی. کوچه 21 سمت راست بن بست اول. فیزیوتراپی باران مهر

.

فیزیوتراپیست فاطمه مطلوبی اکبر