فیزیوتراپیست فاطمه مخدومی

سیستان و بلوچستان

.

زاهدان

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فیزیوتراپیست فاطمه مخدومی