فیزیوتراپیست فاطمه رشیدی

خراسان رضوی

09377655300-05138800883

مشهد. بلوار پیروزی. نبش پیروزی 31. جنب درمانگاه پیروزی. فیزیوتراپی یارسیان

.

فیزیوتراپیست فاطمه رشیدی