فیزیوتراپیست فاطمه دهقان سانیج

تهران

09210810261

.

کارشناس فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست فاطمه دهقان سانیج