فیزیوتراپیست عاطفه طاهری اصغری

قزوین

09125824640/028-35246717

شهر تاکستان،بلوار امام خمینی،خیابان حجتی،فیزیوتراپی مهر

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست عاطفه طاهری اصغری