فیزیوتراپیست سیده فاطمه سپهرتاج

فارس

09164225044

شیراز. فیروزآباد . میمند. جنب بانک ملی. فیزوتراپی سپهرتاج
شیراز. فیروزآباد. بیمارستان حضرت قائم (عج)

کارشناس فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

فیزیوتراپیست سیده فاطمه سپهرتاج