فیزیوتراپیست سیده سارا خراسانی اصل

قزوین

09902814381/028-33235766

چهار راه خیام، خیابان بوعلی شرقی، طبقه فوقانی آزمایشگاه دی ، طبقه 2،واحد 4،کلینیک حکمت نوین

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فیزیوتراپیست سیده سارا خراسانی اصل