فیزیوتراپیست سیده زهرا نظری

تهران

09213627096

اقدسیه. اتوبان ارتش. بعد از امام علی. نبش هاشم ازگلی. پلاک 23. طبقه سوم. واحد 7 . فیزیوتراپی پویای سلامت

کارشناس ارشد فیزیوتراپی / دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست سیده زهرا نظری