فیزیوتراپیست سپیده خاکی

خراسان رضوی

09922353724

مشهد

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

فیزیوتراپیست سپیده خاکی