فیزیوتراپیست سمیه کاشرفی فرد

فارس

07136476680-07136475570

شیراز . بلوار بعثت . بین فلکه سنگی و چهارراه خلدبرین . کوچه 15 . درب اول سمت راست. مرکز فیزیوتراپی و آب درمانی بعثت

دکترای تخصصی فیزیولوژی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز)

فیزیوتراپیست سمیه کاشرفی فرد