فیزیوتراپیست سمیرا مولائی فر

کرمانشاه

08334244020-09189882794

بلوار طاقبستان. بین کوی 129 و 130. جنب بانک ملت. فیزیوتراپی نشاط

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست سمیرا مولائی فر