فیزیوتراپیست سمانه رحیم داد

همدان

09185431406

خیابان خواجه رشید. جنب اداره اماکن. ساختمان وحدت. طبقه دوم. فیزیوتراپی زندگی نو

کترشناس فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی همدان

فیزیوتراپیست سمانه رحیم داد