فیزیوتراپیست سمانه آل بویه لنگرودی

گیلان

01342615254

رودسر، خیابان انقلاب، روبه روی آزمایشگاه شبکه بهداشت (بیمارستان قدیم)، جنب داروخانه سلامت، داخل کوچه، ساختمان پزشکان پارس، فیزیوتراپی نیکان

فیزیوتراپیست سمانه آل بویه لنگرودی