فیزیوتراپیست دکتر سیده سعیده بابازاده

تهران

02122227124/ داخلی 213-212- 09029685154

میرداماد. میدان مادر(محسنی) . خیابان شاه نظری. خیابان مددکاران. دانشکده علوم توانبخشی. کلینیک فیزیوتراپی

دکتری تخصصی فیزیوتراپی( دانشگاه علوم پزشکی تهران)
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Babazadehpt89@gmail.com

فیزیوتراپیست دکتر سیده سعیده بابازاده