فیزیوتراپیست سحر کندری

سیستان و بلوچستان

09157258900

زاهدان. امیرالمومنین 10. ساختمان پزشکان آپادانا. طبقه اول. واحد 12. فیزیوتراپی لوتوس

کارشناس فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

فیزیوتراپیست سحر کندری