فیزیوتراپیست دکتر سحر اسدی

مازندران

01144151510- 09111009134

آمل. خیابان رسالت . روبروی درمانگاه بیمارستان 17 شهریور. ساختمانپزشکان دی . طبقه اول. فیزیوتراپی اسدی

دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (NUMS)

فیزیوتراپیست دکتر سحر اسدی