فیزیوتراپیست سارا عرفانیان

خراسان رضوی

05136234957

مشهد،حجاب 78، ساختمان پزشکان شهرک غرب،کلینیک فیزیوتراپی پارت

کارشناس ارشد از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

فیزیوتراپیست سارا عرفانیان